การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ | Strategic Management and Marketing in a Globalized Era

STOU003
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา "การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ " จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้
1) แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
การกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจ การควบคุม การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการกำหนดแผนสำรอง
2) แนวคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่ การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ แนวคิดการตลาด การตลาดระดับพื้นที่ หรือระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาด และการตลาดเชิงรุก การขยายตลาดสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC