การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน | Managerial Accounting and Financial Management

STOU004
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา "การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน" จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้
1) การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ โดยเกี่ยวข้องกับหลักการทางการบัญชีและการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน
2) การดำเนินงานและควบคุมการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณรวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงพฤติกรรม
3) การประยุกต์ใช้ตัวแบบทางการเงินที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจเพื่อทำให้กิจการมีมูลค่าสูงสุด
4) การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการสินทรัพย์ การจัดหาเงินทุน รวมถึงบทบาทการจัดการการเงินต่าง ๆ ที่สำคัญตามสภาวะแวดล้อมของธุรกิจในระดับสากล
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC