คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ | Mathematical Economics and Econometrics for Business

STOU009
คำอธิบายรายวิชา
คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
"รอบรู้ เพื่อสร้างโอกาส"
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC