พลเมืองดิจิทัล | Digital Citizenship

SU008
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและคุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิทัล คุณลักษณะพลเมืองดิจิทัลที่ดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ ความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย ความสัมพันธ์และการสื่อสารในสังคมดิจิทัล การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ร่องรอยดิจิทัลและชื่อเสียงบนโลกดิจิทัล อัตลักษณ์และตัวตน ความรู้ดิจิทัล กฏหมายและจริยธรรมสำหรับการใช้เทคโนโลยี การรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC