การออกแบบรายวิชา Thai MOOC | Instructional Design for Thai MOOC

THAIMOOC002
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา การออกแบบรายวิชา Thai MOOC
Instructional Design for Thai MOOC

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เปิดลงทะเบียน
15 September 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC