การสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น (Basic Infographic)

THESIS001
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาการสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น (Basic Infographic) นี้เป็นรายวิชาวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำความรู้จัก Infographic หลักการออกแบบและการสร้าง Infographic ซึ่งประกอบไปด้วย การเตรียมเนื้อหา การออกแบบ และข้อควรหลีกเลี่ยงในการออกแบบ ตลอดจนการสร้าง Infographic ทั้งในรูปแบบ Still Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft Visio และ Motion Infographicnfographic ด้วย Powtoon โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Collabarative Learning) ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและเทคนิคการทำงานด้วยกันคิดและเทคนิคการสร้างงานด้วยกัน
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Infographic ได้

2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการสร้าง Infographic ได้

3. ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงาน Still Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft Visio ได้

4. ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงาน Motion Infographic ด้วย Powtoon ได้
พัฒนาวิชาโดย

รายวิชาเพื่อการวิจัยและสารนิพนธ์

รายวิชาเพื่อการวิจัยและสารนิพนธ์

รายวิชาเพื่อการวิจัยและสารนิพนธ์

รายวิชาเพื่อการวิจัยและสารนิพนธ์

พัฒนาวิชาโดย

รายวิชาเพื่อการวิจัยและสารนิพนธ์

รายวิชาเพื่อการวิจัยและสารนิพนธ์

เปิดลงทะเบียน
05 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC