วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีและความเชื่อในภาคใต้ | Culture tradition and believe in Southern of Thailand

TSU003
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา เรียนรู้ ความหมาย แนวคิด คุณลักษณะ ความสำคัญ อัตลักษณ์ของวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อในภาคใต้
วัตถุประสงค์รายวิชา
1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและแนวคิดของวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

2 : ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนภาคใต้ในสังคมต่าง ๆ

3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทของความเชื่อของผู้คนในภาคใต้

4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเปรียบเทียบ ยกตัวอย่างของประเพณีและพิธีกรรมของคนในภาคใต้

5 : ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างอัตลักษณ์ของผู้คนในภาคใต้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

0-7431-7600

0-7431-7615

เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

0-7431-7600

0-7431-7615

เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC