การตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล | Data - Driven Decision Making

TU003
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดลงทะเบียน
23 August 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC