หลักการบัญชี | Principles of Accounting

utcc002
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี หลักการบัญชีคู่ หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปและการจัดทำงบทดลอง ของกิจการเจ้าของคนเดียวที่ประกอบธุรกิจให้บริการ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

02-697-6000

126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

02-697-6000

126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เปิดลงทะเบียน
11 January 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC