เครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | Online Tools for 21st Century Learning

WU007
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนออกแบบและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียน ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ วิเคราะห์แนวคิดด้านการออกแบบการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ประเมินผลตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้หลังจากใช้เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. อธิบายความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้

2. ระบุเครื่องมือออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม

3. ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบเพื่อการสร้างสื่อ Infographic นำเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

4. เลือกใช้เครื่องมือออนไลน์ในการสร้างสื่อ Animation ได้อย่างเหมาะสม

5. สร้างแบบประเมินผลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เปิดลงทะเบียน
08 October 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC