อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง : จากแนวคิดไปสู่ผลิตภัณฑ์ (Internet of Things : from idea to product)

WU008
คำอธิบายรายวิชา
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต้นและการประยุกต์ เทคโนโลยีของฮารด์แวร์ เทคโนโลยีของเซนเซอร์ การเชื่อมต่อแบบดิจิทัลและแอนะล็อก เทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการ การโปรแกรมแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย หลักการและแนวคิด การประยุกต์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและประยุกต์เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้

4. ผู้เรียนสามารถพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เปิดลงทะเบียน
22 October 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC