การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการทางสังคมศาสตร์ | Social sciences research papers and academic articles writing

00804
คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาเทคนิคในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในบริบททางด้านสาขาวิชาทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ในการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการทำวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เช่น การสืบค้นข้อมูล ข้อความการพูดคุยระหว่างผู้เรียน เป็นต้น และพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้เรียนในการเรียนรู้แบบควบคุมตนเอง (Self-regulated learning) ในการเรียนผ่าน MOOC สำหรับใช้เป็นข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการพัฒนาและออกแบบรายวิชาที่สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้เรียน
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยได้
2. ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้
3. ผู้เรียนสามารถจัดโครงสร้างบทความได้อย่างเหมาะสม
4. ผู้เรียนสามารถเขียนอ้างอิงและเขียนรูปแบบการอ้างอิง
5. ผู้เรียนเลือกวารสารโดยใช้เทคนิคการเขียนและแก้ไขให้เหมาะสม
รายนามผู้สอน
Self-Paced
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
เปิดลงทะเบียน
05 July 2024

ThaiMOOC

ThaiMOOC