provider banner

ผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการที่นำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มคนขนาดใหญ่แบบเสรีในการเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ โดยสามารถรองรับผู้เรียนได้ในจำนวนมาก แลระยะทางไกลผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเนื้อหาก็เป็นเนื้อหาแบบเปิดที่ไม่ว่าบุคคลใดก็สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้