Design Thinking

BMD1001
คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตร กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม : ทักษะสำคัญของการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมคือ Design Thinking ซึ่งมี 5 ขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ Empathize ,Define, Idea, Prototype and Test
วัตถุประสงค์รายวิชา
• เพื่อให้รู้จัก Design Thinking ทักษะสำคัญที่นำมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน และเทคนิค วิธีการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง (Empathize and Define)
• เพื่อให้เข้าใจวิธีการสร้างไอเดีย (Idea) ที่หลากหลาย ด้วยวิธีการแบบ Design Thinking
• เพื่อให้เข้าใจการนำ Idea มาทดสอบ ทำซ้ำ (Prototype and Test) ในการพัฒนานวัตกรรม ด้วยวิธีการแบบ Design Thinking รวมถึงสามารถนำความคิดเชิงออกแบบ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน
คำสำคัญ
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง
เปิดลงทะเบียน
22 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC