Entrepreneurial Mindset

ESD1001
คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตร แนวคิดของผู้ประกอบการ : เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของยุค Digital Disruption ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) โดยเฉพาะ Growth mindset รวมถึงทักษะที่ดีของผู้ประกอบการที่ควรมี (Entrepreneurial Skills)
วัตถุประสงค์รายวิชา
• เข้าใจความสำคัญของยุค Digital Disruption ที่มีผลต่อการทำธุรกิจของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต
• รู้จักและเข้าใจแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) โดยเฉพาะ Growth mindset ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สามารถปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
• เห็นความสำคัญของทักษะที่ดีของผู้ประกอบการที่ควรมี (Entrepreneurial Skills) รวมถึงสามารถประเมินตนเองและเห็นแนวทาง วิธีการพัฒนาทักษะเหล่านั้น ผ่านการเรียนรู้จากตัวอย่างและกรณีศึกษา
คำสำคัญ
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
41 นาที
เปิดลงทะเบียน
22 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC