Startup Business

ESD1003
คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตร รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ : เข้าใจแนวคิดและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจในแบบของสตาร์ทอัพ ตั้งแต่ลักษณะการเติบโต การหาไอเดีย การทำไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการสร้างการเติบโต
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้จักกับลักษณะของธุรกิจสตาร์ทอัพ และเข้าใจวิธีการเติบโตของสตาร์ทอัพผ่าน Stage of startup รวมถึง Startup Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้เห็นแนวคิดการหาไอเดีย และการตรวจสอบไอเดียที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลอดจนเข้าใจวิธีการพัฒนาไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านวิธีการของ lean startup

3. เข้าใจการวัดผลของสตาร์ทอัพเพื่อการเติบโต ผ่าน Startup Metrics ต่างๆ เช่น Vanity Metrics / Actionable Metrics / AARRR Metrics พร้อมตัวอย่างวิธีการนำไปใช้
คำสำคัญ
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง 8 นาที
เปิดลงทะเบียน
22 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC