ชีวิตสมดุล ชีวิตพอเพียง

OTD1401
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้หลักการและการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน เพื่อบริหารจัดการการเงินให้เหมาะสมกับตัวเอง ทั้งด้านการใช้จ่าย หนี้สิน และการออม ในยุค New Normal
วัตถุประสงค์รายวิชา
รู้แนวคิด รู้หลักการและการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ในการบริหารจัดการการเงินส่วนตัว ด้านการใช้จ่าย หนี้สิน และการออม ในยุค New Normal เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองและครอบครัว รวมทั้งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรับมือกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมั่นคง
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง 7 นาที
เปิดลงทะเบียน
14 July 2023
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC