การเงินพอเพียง การเงินมั่นคง

OTD1403
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการวางแผนการเงิน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินตลอดทุกช่วงชีวิต
วัตถุประสงค์รายวิชา
รู้จักการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการตั้งเป้าหมายและการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างสมดุลทางการเงินทั้งในวันนี้และในวันหน้า ตลอดจนการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน เพื่อเป้าหมายในระยะยาว และเพื่อการเกษียณอย่างมั่นคง
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง 5 นาที
เปิดลงทะเบียน
14 July 2023
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC