เครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาชุมชน | Basic tools for community study

SCPHPL002
คำอธิบายรายวิชา
เมื่อได้เข้าศึกษาในรายวิชาเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาชุมชนนี้แล้ว จะช่วยให้ผู้ที่จะเริ่มต้นทำงานในชุมชน ผู้ที่กำลังทำงานในชุมชน หรือประชาชนที่สนใจได้เติมเต็มความรู้ สามารถทำงานงานชุมชนอย่างมีทิศทาง รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง และทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ในบริบททางสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แต่ละท้องถิ่น ได้เข้าใจข้อจำกัดและศักยภาพของชุมชน ทำให้เราเข้าใจชุมชนอย่างที่ชุมชนเป็น เนื้อหาได้บอกถึงความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ประเภทของเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาชุมชน ประกอบด้วย แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ ระบบสุขภาพชุมชน โครงสร้างองค์กรชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติชีวิต
วัตถุประสงค์รายวิชา
LO1 : อธิบายความหมาย ความสำคัญ ของเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาชุมชนได้อย่างถูกต้อง
LO2 : บอกประโยชน์และขั้นตอนการทำเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาชุมชนได้อย่างถูกต้อง
LO3 : เลือกใช้เครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาชุมชนแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก

เปิดลงทะเบียน
28 September 2023
ภาษาที่ใช้สอน

ThaiMOOC

ThaiMOOC