สื่อสารด้วยภาษากัมพูชาง่ายนิดเดียว | Communicate with Cambodia language very easy

SKCC002
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการสนทนา ด้านการฟัง พูด ภาษาเขมร เกี่ยวกับการสนทนาทักทาย สนทนาทั่วไป จำนวนนับ สิ่งของเครื่องใช้ สนทนาด้านการค้า การสนทนาด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถนำสู่การประกอบอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำตนเอง
2. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการสนทนาในชีวิตประจำวัน
3. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการซื้อขายและวันเวลา
4. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยว
5. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล
คำสำคัญ
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เปิดลงทะเบียน
25 February 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC