ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน

WMD1002
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้แนวทางวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายชีวิต และการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ในการสำรวจสถานะทางการเงินของตนเอง เพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตของตนเองได้
วัตถุประสงค์รายวิชา
เข้าใจแนวทางการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายชีวิตต่างๆ รวมถึงการสำรวจสถานะการเงินของตนเองในปัจจุบันผ่านเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบดุลส่วนบุคคล งบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบประมาณค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตได้
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง 34 นาที
เปิดลงทะเบียน
14 June 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC