คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดีชีวิตมั่งคง

WMD1004
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้เทคนิคและแนวทางการวางแผนการเงินทั้ง รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ
วัตถุประสงค์รายวิชา
เข้าใจแนวทางการวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิต ทั้งรู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนการเงินของตนเอง เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าได้
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง 53 นาที
เปิดลงทะเบียน
21 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC