วางแผนสร้างเงินออมเพื่ออนาคต

WMD1005
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้เทคนิคการจัดสรรเงินออมและการลงทุนแบบ DCA เพื่อสร้างวินัยในการออมให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
วัตถุประสงค์รายวิชา
เข้าใจความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มค่าของเงินออม ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น ระยะเวลา และอัตราผลตอบแทนจากการออมการลงทุน ตลอดจนสามารถจัดสรรเงินไปออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง 40 นาที
เปิดลงทะเบียน
21 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC