วางแผนลดหนี้มีออม สำหรับบัณฑิตยุคใหม่

WMD1006
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้ลักษณะของหนี้ที่ดีและหนี้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา ตลอดจนแนวทางการวางแผนบริหารจัดการหนี้ เพื่อให้มีเงินเหลือใช้ และสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้
วัตถุประสงค์รายวิชา
เข้าใจลักษณะของหนี้แต่ละประเภท การคำนวณดอกเบี้ย และผลเสียจากการไม่จ่ายหนี้ ตลอดจนรู้เทคนิคในการวางแผนชำระหนี้อย่างถูกวิธี เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้และมีอิสรภาพทางการเงิน
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง 2 นาที
เปิดลงทะเบียน
21 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC