เรื่องต้องรู้ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มทำงาน

WMD1011
คำอธิบายรายวิชา
แนะนำเรื่องต้องรู้ก่อนไปสมัครงาน รวมถึงการที่องค์กรหรือบริษัทจะรับพนักงานเข้าทำงานจะพิจารณาจากอะไรบ้าง อีกทั้ง ยังสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายเงินเดือนก้อนแรก เพื่อที่ผู้ฟังจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสมัครงาน และสามารถบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินได้อย่างมั่นใจต่อไป
วัตถุประสงค์รายวิชา
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาเลือกรับพนักงานเข้าทำงานขององค์กร และบริษัทต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการไปสมัคร พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายเงินเดือนก้อนแรก
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
50 นาที
เปิดลงทะเบียน
22 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC