เคล็ดลับออมเงิน ฉบับคนเริ่มทำงาน

WMD1012
คำอธิบายรายวิชา
แนะนำแนวทางการวางแผนออมเงิน การสำรวจการใช้จ่าย การตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART รวมถึงแนะนำการออมและการลงทุนผ่านตัวช่วยการลงทุนประเภทต่างๆ
วัตถุประสงค์รายวิชา
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรเครดิต การใช้บัตรเครดิต รวมถึงการใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง 5 นาที
เปิดลงทะเบียน
22 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC