การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : การสื่อสารโฆษณา | Ethical and Creative Online Advertising: Advertising as Communication Tool

AAT001
พัฒนาวิชาโดย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC