กล้วยไม้วิทยา | Orchidology

CMU002
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ การปลูกเลี้ยง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การผสมพันธุ์ การเรียกชื่อกล้วยไม้ในระบบสากล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ชนิดของกล้วยไม้ไทยที่พบเห็นโดยทั่วไป และกล้วยไม้ต่างประเทศที่มีการนำมาปลูกเลี้ยงในประเทศไทย
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC