การเป็นพลเมือง | Citizenship

CMU006
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมือง การดำรงตนในพหุสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผลประโยชน์สาธารณะและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย การสร้างทัศนคติเชิงบวก การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและความเคารพนับถือผู้อื่น โดยเฉพาะเข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นและพัฒนาจริยธรรมและการเป็นพลเมืองในวิชาชีพ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC