จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน | Psychology and Daily Life

CMU007
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถอธิบาย ความหมายของจิตวิทยา จุดมุ่งหมายของจิตวิทยา รวมไปถึง กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ปัจจัยต่างๆ ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมไปถึงสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC