ไอทีเพื่อการศึกษา | IT for Education

CMU020
คำอธิบายรายวิชา
เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่เราได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม ทำให้การเปลี่ยนแปลงของสังคมสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน รวมทั้งในด้านของการศึกษา การเรียนและการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมามักจะได้รับการมองว่าเป็นสิ่งที่ตายตัวและไม่เปลี่ยนแปลง ได้รับการท้าทายและมองว่าเป็นพลวัตรและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงในที่นี้ยังหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
01 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC