การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที | Fun and Practical Active Learning in Classrooms

CMU021
คำอธิบายรายวิชา
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้สอดคล้องกับสิ่งที่นักการศึกษาทั่วโลก รวมถึงเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Partnership for 21st century skills (เครือข่าย P21) ได้ร่วมพัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการสร้างรูปแบบการสอนรูปแบบใหม่ (New learning model) คือมุ่งให้ครูเปลี่ยนจากการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional learning approach) มาเป็นการอำนวยการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พร้อมสู่การทำงานและการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีครูที่ยังสอนแบบดั้งเดิมจำนวนมาก จึงควรจัดอบรมการสอนแบบ Active Learning ที่สนุก เข้าใจง่าย และใช้งานได้ทันที เพื่อให้ครูทุกคนทั่วประเทศได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองผ่านการเรียนผ่านโครงการ Thai MOOC ซึ่งจะช่วยพัฒนาการศึกษาของชาติได้เป็นอย่างดี
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC