ศาสตร์เพื่อป้องกันอัตวินิบาตกรรม (การฆ่าตัวตาย) | The Sciences for Suicide Prevention

CMU025
คำอธิบายรายวิชา
สถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตาย ความหมายของการฆ่าตัวตาย เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย การประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย การป้องกันปัญหาและช่วยเหลือผู้มีปัญหาการฆ่าตัวตาย
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC