การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง | Creation of Good Feeling for Oneself

CMU027
คำอธิบายรายวิชา
การพัฒนารายวิชาในระบบ Thai MOOC จะช่วยให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสในการเรียนรู้และสร้างพลังทางบวกของตนเอง ทั้งนี้ความรู้สึกดีต่อตนเองนั้นเป็นพลังทางบวกของบุคคลทุกระดับ ซึ่งสามารถนำพาชีวิตของแต่ละบุคคลให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาตนเอง และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเองในทางที่ถูกต้องดีงาม ไม่ประพฤติในทางที่เสื่อมเสีย หรือเกิดปัญหากับสังคมและพร้อมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมเป็นพลเมืองดีของชาติและของโลกต่อไป
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC