การตรวจมะเร็งในช่องปากด้วยตนเอง | Self-Examination for Oral Cancer

CMU036
คำอธิบายรายวิชา
เนื้อหารายวิชาประกอบไปด้วยการแนะนำอวัยวะภายในช่องปาก โดยเน้นที่เนื้อเยื่ออ่อนส่วนต่าง ๆ ในช่องปากที่นอกเหนือจากฟัน โดยผู้เรียนสามารถทำการตรวจดูได้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ที่จะได้อธิบายเป็นขั้นตอนการตรวจอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นถึงสภาพอวัยวะในสภาวะปกติ และพยาธิสภาพต่าง ๆ ที่มีลักษณะที่เป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรง รอยโรคก่อนมะเร็ง และรอยโรคที่มีลักษณะของมะเร็งในช่องปาก
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
29 October 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC