การจัดการห่วงโซ่คุณค่าภาครัฐ | Public Value Chain Management

CMU037
คำอธิบายรายวิชา
เนื่องจากในปัจจุบันมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและประชาชนผ่านหลักคิดบริหารห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่นำมาพิจารณาในการจัดแผนและงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจ และสามารถนำหลักการดังกล่าวมาประบุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน จึงควรมีความเข้าใจถึงหลักการการจัดการห่วงโซ่คุณค่าภาครัฐอย่างชัดเจน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
29 October 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC