การดูแลแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง | Pressure Ulcer Management for Bedridden Patients

CMU038
คำอธิบายรายวิชา
เนื้อหาประกอบด้วยการอธิบายลักษณะของแผลกดทับระยะต่าง ๆ ความสำคัญของแผลกดทับ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลกดทับ วิธีการประเมินระดับของแผลกดทับ แนวทางการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีแผลกดทับได้ และสุดท้ายได้อธิบายถึงวิธีการป้องกันและการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันแผลกดทับ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
29 October 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC