วิกฤตการณ์โลกร้อนและการแก้ปัญหา | The global warming solutions

CU001
คำอธิบายรายวิชา
การแก้ปัญหาโลกร้อนจะนำเสนอปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน โดยปัจจัยหลักคือการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แหล่งของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย การเดินทาง การใช้พลังงาน การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย การเกษตร การกำจัดขยะและของเสีย ดังนั้นการแก้ปัญหา ลดการเดินทางด้วยรถยนต์ ลดการใช้พลังงานในอาคาร ลดการปลดปล่อยก๊าซจากการกำจัดขยะ และของเสีย
ส่วนการการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนนั้น ทำได้โดยการการวางแผนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC