สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ : การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS | Creating a Basic Web Page with HTML and CSS

CU005
คำอธิบายรายวิชา
-พื้นฐานการทำงานของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
-มาตรฐาน HTML เพื่อการบรรยายเนื้อความบนหน้าเว็บ และ วิธีการใช้งานเบื้องต้น
-มาตรฐาน CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บ และ วิธีการใช้งานเบื้องต้น
-เรียนรู้การสร้างหน้าเว็บด้วย HTML และ CSS ผ่านการลงมือทำปฏิบัติการ
-แนวทางการเรียนรู้ต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักพัฒนาเว็บเต็มรูปแบบ
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC