การจัดการความรู้ | Knowledge Management

CU019
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด พัฒนาการของการจัดการความรู้ ความหมายของการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC