มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน | Community Based Tourism Standard

DASTA001
คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชุมชนและผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความรู้ เข้าใจ และมีแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มาจากฐานทรัพยากรที่มีอย่างมีอัตลักษณ์ และเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง จนนำไปสู่การเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน ซึ่งการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ใช้แนวทางที่ผ่านกระบวนการพัฒนาและออกแบบด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมี อพท. เป็นหน่วยงานประสานให้เกิดการระดมความคิด วิเคราะห์ ทดลองใช้และปรับปรุงอย่างเข้มข้น ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย ในแต่ละภาคส่วน ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักการตลาดการท่องเที่ยว
พัฒนาวิชาโดย

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

พัฒนาวิชาโดย

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เปิดลงทะเบียน
20 May 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC