การเรียนรู้ออนไลน์ด้านเอชไอวี/เอดส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนนำ เพื่อเข้าถึงกลุ่ม MSM/TG

DDC001
คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ รหัสวิชา DDC001 ในเว็บไซต์ของ Thaimooc นี้ เป็นการสอนความรู้พื้นฐานที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 14 เรื่อง ในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อลด การติดเชื้อรายใหม่ การสนับสนุนและช่วยเหลือเบื้องต้นจากความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้มีการติดเชื้อ รวมถึงการช่วยติดตามการกินยาต้านไวรัสของผู้มีเชื้อ
ผู้เรียนซึ่งมุ่งเน้นเป็นกลุ่มแกนนำชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย เจ้าหน้าที่ภาคสนาม อาสาสมัคร และบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเรียนรู้ในเรื่องนี้ ในหลักสูตรมีเนื้อหาของการเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ช่องทางการติดเชื้อเอชไอวี โรคที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน รวมถึงโรคต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ การเปลี่ยนพฤติกรรม ยาป้องกันก่อนและหลังสัมผัสเชื้อ การใช้ยาเสพติดเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ การใช้ฮอร์โมนในหญิงข้ามเพศ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น
พัฒนาวิชาโดย

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

88/21 ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

พัฒนาวิชาโดย

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

88/21 ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC