ความรู้ในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า | Knowledge for Rabies Free Zone

DDC004
คำอธิบายรายวิชา
กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จึงได้มีจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคฯ และเพื่อให้ผู้ประเมิน และรับรองใช้เป็นมาตรฐานในการประเมิน และรับรองให้ตรงตามหลักเกณฑ์ จนนำไปสู่การประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ในที่สุด
พัฒนาวิชาโดย

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

88/21 ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

พัฒนาวิชาโดย

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

88/21 ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เปิดลงทะเบียน
02 February 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC