หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู | Thai Grammar for Teachers

HU002
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักและลักษณะสำคัญของภาษาไทย ระบบเสียง อักษรแทนเสียง ระบบคำ ระบบประโยคและระบบความหมายของภาษาไทย ประยุกต์หลักการและความรู้เรื่องหลักภาษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รายสัปดาห์
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า”ภาษา”และ“หลักภาษาไทย”
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ เสียง รูป และตำแหน่งของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบคำในภาษาไทย
4. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มคำและประโยค
5. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวหลักและวิธีการสอนภาษาไทย
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

074-200-300-3

091-047-1906

125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

074-200-300-3

091-047-1906

125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC