การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | Creative Tourism Route Development

HU006
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

074-200-300-3

091-047-1906

125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

074-200-300-3

091-047-1906

125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC