ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ | English Communication Skills

ICCS003
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้จะอธิบายถึงทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เปิดลงทะเบียน
19 July 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC