ลาบแป้ | Laab Phrae : Spicy Minced Meat Salad

PHRCC001
คำอธิบายรายวิชา
วิชานี้จะสอนให้รู้จักกับลาบแป้ อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดแพร่ และผู้เรียนสามารถทำลาบแป้ได้
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เปิดลงทะเบียน
28 August 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC