การขึ้นทะเบียนยาสามัญในต่างประเทศ | Common Technical Document (CTD) of Generic Drug Registration in the international countries

IHPP002
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นของการเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยาสามัญในหลายประเทศทั่วโลก ตามหลักเกณฑ์ ICH Common Technical Documents
พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

เปิดลงทะเบียน
05 January 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC