ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบ | Introduction to Quantitative Investing

K-MOOC005
คำอธิบายรายวิชา
จากความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นของโลกแห่งการเงินในยุคปัจจุบัน เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงสภาพทางการเงินโดยรวมของเศรษฐกิจและการเลือกใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ท่ามกลางจำนวนข้อมูลมหาศาลที่อยู่รอบตัว ด้วยการนำวิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์มาประมวลข้อมูลที่เรามีอยู่มาใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด ดังนั้นในวิชานี้ ผู้สอนจะแนะนำให้รู้จักกับทฤษฎีการลงทุนแบบสมัยใหม่ที่จะทำให้พอร์ตการลงทุนดีขึ้น ทั้งในด้านการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการได้ ด้วยการนำเทคนิคทางสถิติและการใช้โปรแกรมภาษา R มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างและปรับพอร์ตการลงทุน โดยผู้เข้าเรียนในรายวิชานี้จะต้องใช้ข้อมูลหลักทรัพย์จาก Yahoo Finance ทำงานส่งอาจารย์ในทุกสัปดาห์
พัฒนาวิชาโดย

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

พัฒนาวิชาโดย

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

เปิดลงทะเบียน
27 September 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC