วิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เป็นฐานสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 | Technology-based Emerging Padagogy for 21st century Education

KKU005
คำอธิบายรายวิชา
คอร์สนี้ทุกท่านจะได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนอุบัติใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วยกลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลับทาง (Flipped Classroom), กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตที่เน้นการศึกษาในบริบทจริง (Context-aware Ubiquitous Learning), และกลวิธีการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายแบบปรับเหมาะจำเพาะบุคคล (Adaptive & Personalize Web-based Learning)
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้าน (Flipped Learning) ทั้งในแบบ Face-to-face Instruction และ Online-mediated Instruction
2. ผู้เรียนรู้จักและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้าน
3. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตที่อิงบริบท (Context-aware Ubiquitous Learning)
4. ผู้เรียนรู้จักและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตที่อิงบริบท
5. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้แบบปรับเหมาะและจำเพาะบุคคลแบบไร้สาย (Adaptive and Personalized Mobile Learning)
6. ผู้เรียนรู้จักและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะและจำเพาะบุคคลแบบไร้สาย
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

เปิดลงทะเบียน
15 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC